Delhin reitin siirtäminen alihankintaan ei ole meille ok!

24.10.2019

Alihankinta on Suomessa yrityksissä yleinen toimintatapa, jonka tarkoituksena ei ole murtaa työehtoja, vaan siirtää toimintoja tehokkaammalle ja osaavammalle toimijalle. Matkustamotyön ulkoistamisella alihankintaan EU/ETA maiden ulkopuolelle, puhutaan jostain aivan toisesta asiasta.

Haluan että jäsenistössä on mahdollisimman laaja käsitys, mitä epäkohtia tähän liittyy. Meidän pitää yhtenäisenä rintamana ilmaista, että emme hyväksy matkustamotyön alihankintaa, joka on työehtojen shoppausta halvemmille työehdoille. 

Jatkamme asian selvittämistä kaikin mahdollisin keinoin. Alla on lisää tietoa alihankintaan liittyvistä näkökulmista. Toivon että jaksat perehtyä niihin ja kasvattaa omaa ymmärtämystäsi tästä monimutkaisesta asiasta.

 

Teksti ja kuvat:

Jari Toivonen

Puheenjohtaja, Suomen Lentoemäntä- Stuerttiyhdistys, SLSY ry

Hallituksen jäsen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT ry

23.10.2019

 

Alihankinta ei ole vaihtoehto, jolla tehdään säästöjä!

Työnantajan näkökulmasta kyse on normaalista toiminnasta. Samaan aikaan kun neuvottelimme alkuvuodesta tulevaisuuden työehdoista, niin työnantaja valmisteli alihankintaa, jolla työehtojen muutokset rahoitetaan. Työnantajan mielestä tähän liittyvistä vaihtoehdoista ei tarvitse edes keskustella työntekijäpuolen kanssa ja työnantajan mielestä tässä ei ole minkäänlaista ongelmaa yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Joudun toteamaan, että asiassa on suuri ongelma yhteiskuntavastuun näkökulmasta ja tulemme tekemään kaikkemme, että asiaan vedetään tarkempi raja.

Yhteiskunnan normeja tulee noudattaa!

 


 

 

SLSY on koko 2000-luvun ollut selventämässä rajaa erityisesti EU/ETA maiden ulkopuolella olevien työntekijöiden työehtoihin liittyen. Olemme kohdanneet viranomaistulkinnassa valtavia pettymyksiä, mutta toisaalta olemme työnantajan kanssa jatkaneet yhteistä sopimista, kuten sitoumukset ulkoistamissuojasta. Olimme 2014/2015 säästöneuvottelujen aikana ylitsepääsemättömän uhan alla ja teimme työmarkkinakentässä sopimuksen ennen kuulumattomien palkkasäästöjen saavuttamiseksi ulkoistamissuojan vastineeksi.

Luovuimme tällä neuvottelukierroksella näistä sitoumuksista kehittääksemme työehtojamme edelleen. Halusimme siirtyä normaaliin sopimisen tilaan ja osoitimme luottamusta Finnairin hienoon menestykseen. Vastineeksi saimme pelotteen ja epäluottamuksen yhteiseen sopimiseen.

Alihankintaan liittyen on mm. Oikeuskansleri aiemmin lausunut (OKV/325/1/2014), että Finnair on tarkoituksenmukaisesti antanut viranomaiselle vääriä tietoja liittyen työlupaprosessiin. Alihankintaan perustuvia työlupia on aiemmin peruttu, mutta nyt niitä Finnair ehdottaa jälleen myönnettäväksi. Toki myös Oikeuskansleri on todennut, että väärien tietojen antamisesta ei seuraa säännönmukaista työlupien perumista.

Finnairiin on vaikea luottaa sopijaosapuolena, eikä se ole osoittanut yhteiskuntavastuuta tässä asiassa!

 


 

 

Finnair on tehnyt kesällä 2019 päätökseen siirtää Delhin reitin matkustamopalvelu tehtäväksi täysin alihankintana intialaisella henkilökunnalla, joka on palkattu OSM Aviation -nimiseen yritykseen. Yrityksen suomalainen johtaja, joka on Finnairin entinen työntekijä, vastaa myös Finnairin Hong Kongin ja Singaporen paikallisella henkilökunnalla tehtävästä alihankintatyöstä. Työluvan harkintaprosessi on ilmeisesti parhaillaan meneillään ja Finnair jo kouluttaa näitä työntekijöitä. Alihankinta matkustamotyössä on Finnairin tulkintaa oikeuskäytännöstä, josta jäsenistölle on löydettävissä tulkintoja jäsensivuiltamme.

Alihankinta matkustamotyössä ei ole työperäistä maahanmuuttoa, vaan työn ulkoistamista halvemmille työehdoille!

 


 

 

Erityisen ongelmallista Delhin reitin matkustamotyön alihankinnassa ovat nämä seikat:

 1. Finnairin ilmoituksen mukaan näihin työntekijöihin ei noudateta työehtosopimuksemme mukaisia työehtoja. Liitossamme työehtosopimuksen tulkinnasta vastaa sopimusalavastaava Johanna Tuomaala.

   

 2. AKT ja Palta ovat solmineet kolmivuotisen työehtosopimuksen Finnairin työntekijöille helmikuussa 2019 ja samaan aikaan Finnair valmisteli salaa säästösyistä Delhin reitin matkustamopalvelun alihankintaan siirtämistä. Asia tuotiin pörssisalaisuuteen vedoten tietoomme vasta kesäkuussa. Finnair siirtää reittejä alihankintaan sen mukaan mikä on kustannusrakenne työehtosopimuksessa, tai jos työntekijät ikääntyvät ja kustannustaso nousee. Suuri henkilöstöryhmä on Finnairille lähinnä merkittävä osaoptimoinnin kohde. Meillä on muihin suomalaisiin ammattialoihin nähden erityisesti heikennetty neuvotteluympäristö, johtuen alihankinnasta, jossa työtä siirretään halvemmille työehdoille EU:n ulkopuolelle.

   

 3. Matkustamotyön alihankinnassa työntekijät eivät maksa verojaan Suomeen ja työpaikat eivät ole prosessin jälkeen enää EU/ETA alueelle koskaan avoinna. Tällä hetkellä lentoyhtiö CityJet lopettaa asemapaikkaansa Helsingissä ja työttömäksi jää yli 30 matkustamohenkilökunnan jäsentä. Konkurssiin ETA alueella on tänä vuonna mennyt WOW air, Adria, Thomas Cook, XL Airways jne. ja työttömiä on tuhansia markkinoilla. Finnairin alihankintayhteistyökumppanien kaikki uudet työluvat tulisi aina alistaa kokonaisarvioinnille, sillä työvoimaa on runsaasti.

   

 4. Finnair kouluttaa intialaiset työntekijät täysimääräisesti eurooppalaisen viranomaisen vaatimusten mukaisesti. Vaikka alihankintaan siirretyn työn työnhakijalla ei olisi lentotyöstä kokemusta niin hänet koulutetaan tähän työhön. Työlupaharkinnassa kriteerinä ei siis pitäisi olla matkustamotyössä kokemusta omaava työvoima, vaan yleiset hakukriteerit täyttävän työvoiman saatavuus EU/ETA alueella. Työlupaharkinnassa EU/ETA maiden ulkopuolelta tulevasta matkustamohenkilöstöstä oletetaan, että heillä on harkinnan jälkeen esim. tarve ja osaaminen jota EU/ETA alueelta ei saada. Delhin reitin kohdalla Finnair ilmoitti, että reitti on kansainvälinen ja englanninkielinen, luultavasti koska englanti on Intiassa yleiskieli. Delhin reitillä ei ole matkustamopalvelun kannalta oleellista hindin, tai minkään muun Intian satojen eri kielten hallinta.

   

 5. Ongelma syntyy myös eurooppalaisen kilpailusäädännön näkökulmasta. Suurimmassa osassa EU/ETA maissa ei ole tällaista käytäntöä. Finnair alentaa henkilöstökulujaan tällä menettelyllä pärjätäkseen kilpailussa ja kilpailijat koettavat vastata tähän, mutta eri keinoin. Kyseessä on kova kierre alaspäin työehdoissa. Kilpailunäkökulmasta tulisi selvittää mikä on eurooppalainen tapa.

   

 6. Työehtosopimuksemme mahdollistaa laajasti ulkomaisen työvoiman käytön, jos siihen on kieleen ja kulttuuriin perustuva tarve. Kaukolennoilla on käytössä paikallinen työvoima työehdoissa sovituilla ehdoilla, niin että suomalaiset ja paikallinen henkilökunta työskentelevät samalla lennolla, mutta eri työehdoilla. Sen lisäksi olemme sopineet erikseen japanilaisen työvoiman käytöstä Suomessa. Sopimuksen avulla on saatu Finnairin tärkeimmälle asiakasryhmälle, eli japanilaisille palvelukonsepti, jossa taataan lennon aikainen turvallisuus ja palvelu. Tälläkin toimella on erityisesti helpotettu työluvan saantia työntekijäosapuolen toimesta ja tämä ryhmä noin 50 japanilaista työntekijät ovat muuttaneet Suomeen tekemään tätä työtä. Halukkuus tällaiseen yhteiseen sopimiseen on nyt koetuksella.

   

 7. Finnair on ilmoittanut osalla reiteistä vähentävänsä syksyn aikana kustannussyistä käsipareja. Lentokoneesta ei voi poistaa palvelua ilman että asiakaslupausta muutetaan. Jäsenistössämme on laajasti tyytymättömyyttä siihen kuinka työ valuu ulkomaille ja neuvotteluvoima on murrettu erikoisella tulkinnalla alihankinnasta. Työntekijät on asetettu asemaan, jossa kahdeksan hengen matkustamomiehistö vastaa palvelusta, josta muissa saman tason lentoyhtiöissä vastaa vähintään kaksi enemmän. Finnair hakee kustannushyötyjä sellaisista asioista, joita ei tulisi yhteiskunnallisesta näkökulmasta hyväksyä tällaisessa tilanteessa. Myös asiakkaille annetaan ristiriitainen palvelulupaus laajasta palvelusta ja kotimaisuudesta.

 

Työehtojemme puolesta olemme tehokkaita, haluamme että pystymme palvelemaan laajasti eri kulttuureista tulevia matkustajia ja takaamme työehdoissamme Finnairille ainutlaatuista kilpailuetua. On vaikea ymmärtää, miksi työlupia myönnetään alihankintana suoritettavalle matkustamotyölle. Asiaa ei ole vielä käsitelty!